Den rättsliga tvisten har pågått i två år. De två privatpersonerna strider för att föroreningar av tungmetall, bland annat arsenik, ska undersökas på bostadsområdet Lövskatan.

Luleå kommun avslog begäran i maj 2016, men ärendet överklagades till Länsstyrelsen som efter några turer också avslog överklagan med motiveringen att de två privatpersonerna inte hade "en självklar rätt att överklaga beslutet i ärendet".

Nu har även Mark- och miljödomstolen i Umeå granskat ärendet och kommit fram till samma slutsats. Trots att en av privatpersonerna bor cirka 30 meter från förorenade fastigheten Verdandi 1.

Norrbottens-Kuriren har varit i kontakt med en av de två privatpersonerna, men de har ännu inte tagit beslut om ärendet ska överklagas till nästa instans.

0920 - 26 29 03