Under torsdagen var ärendet uppe på stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

Hamnholmspiren används av boende eller stugägare på Sandön. Under vintertid fungerar piren som påfart för isvägen till Sandön.

Nu vill Hamnholmspirens bryggförening arrendera insidan av piren för att kunna restaurera småbåtshamnen samt anlägga en ny brygga som ska rymma ett 30-tal båtplatser.

Projektet finansieras av medlemmarna. Föreningen ansöker inte om några kommunala bidrag.

Hamnholmspirens bryggförening har redan fått tillstånd om deponering av muddermassor. Planerna omfattar en bottenyta på cirka 1 000 kubikmeter och deponering av muddermassor motsvarande cirka 550 kubikmeter.

En granne i stugområdet har motsatt sig muddringen, men vann inget gehör hos Länsstyrelsen.

Hamnområdet ligger strax utanför en av Norrbotniabanans korridorer mot Luleå centrum.

Arbetsutskottet föreslår en arrendetid på fem år och att allmänheten ska ha tillgång till den servicebrygga som ingår i projektet.