Det visar en granskning av socialförvaltningens rutiner kring familjehem och HVB-hem som KPGM gjort på uppdrag av kommunens revisorer.

Under 2018 hade Luleå kommun 106 barn och unga placerade i familjehem. Bristerna består bland annat i att alla barn inte hade en genomförandeplan, och att alla barn inte hade fått minst besök fyra gånger per år i familjehemmet, som är socialstyrelsens råd.

I rapporten, som ska behandlas på socialnämndens arbetsutskott på onsdag, riktar kommunrevisionen kritik mot verksamheten. "Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden inte har tillräcklig styrning och uppföljning för att säkerställa att placeringar av barn och ungdomar i familjehem hanteras på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt", skriver revisorerna.

Kommunen har redan vidtagit åtgärder.

– Verksamheten och förutsättningarna förändras över tid. Nu har vi tittat på alla tidigare rutiner och utifrån det tagit fram helt nya rutiner så att vården säkerställs, säger Lisbeth Wiklund, områdeschef på socialförvaltningen.

Bland annat har man infört kvalitetsråd och upprättat en plan för egenkontroll, samt systematiserat avvikelserapporteringen.

– Vi har gått igenom rutinerna i hela processen för att det ska vara tydligt. Med en egenkontrollplan så gör vi egna stickprover och granskar därmed oss själva för att säkra verksamheten, säger Lisbeth Wiklund.