Om försöket slår väl ut kan det spara stora markområden som annars behövs när nya enslinjer ska markeras ut för farleden Malmporten. Eftersom avstånden är långa i Bottenviken krävs det långa och utrymmeskrävande enslinjer för farledernas skull.

En enslinje är två sjömärken som placeras på stort avstånd från varandra, det ena bakom det andra. Det första sjömärket har en tavla med spets uppåt och det bakomvarande sjömärket en tavla med spets nedåt. När fartyget ligger rätt i enslinjen pekar spetsarna mot varandra. Avståndet mellan sjömärkena varierar. Vid enslinjen där fyrlyktan i Luleå farled monterats är avståndet mellan främre och bakre sjömärke cirka 700 meter.

Det är första gången som den nya fyrlyktan prövas så långt norrut.

– Fyrmodellen från Gävle har vidareutvecklats innan den nyligen monterades på ”Björnhällan nedre” vid inloppet till Luleå. Testperioden på cirka 1,5 år kommer att visa driftförmågans kapacitet i snödrev, frostbildning och nedisning. Frågan är också hur lampor och glas klarar temperaturer under längre tid ned till 30 minus, säger Anders Dahl, projektledare och Sjöfartsverkets lotsområdeschef för norra Sverige med placering i Luleå i ett pressmeddelande.

Fyrlyktan lyser med vitt ljus i farledens mittkorridor och med grönt respektive rött ljus till vänster respektive till höger om farleden. Studien beräknas kosta cirka 800 000 kronor och den ska vara avslutad vid årsskiftet 2019/2020.