– En slutsats man kan dra är att allt fler tjänstemän känner att politikerna styr i allt högre grad. Och att tjänstemännen inte uppskattar den ordningen, säger Vicki Johansson, professor i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet.

Det är hon som gjort studien, som ingår i ett forskningsprojekt där högre kommunala tjänstemäns (chefer, strateger, ekonomer) roller och värdemönster 2016 jämförs med 1980 års tjänstemäns.

Studien ställer meritokrati (kunskapstyre) mot demokrati (folkvälde). Den visar bland annat att allt fler tjänstemän anser att deras inflytande över de kommunala besluten bör öka.

1980 ansåg 53 procent att verksamheten blivit så komplex att specialister och experter bör ges ökat inflytande över besluten. 2016 hade andelen ökat till 75 procent.

Studien visar att tre av tio tjänstemän idag anser att politikerna har den kunskap som behövs för att ta rätt beslut, en andel som inte ökat nämnvärt sedan 1980.

Andelen tjänstemän som kan definieras som ambivalenta meritokrater, det vill säga tjänstemän som inte vill öka sitt eget inflytande, har minskat från 44 procent till 23 procent.

– Det finns nästan inga ambivalenta tjänstemän kvar. Istället efterfrågar dagens tjänstemän mer statlig styrning. Samtidigt är de något mindre positiva till den kommunala självstyrelsen. Statlig styrning genom regler, granskning och kontroll ger tjänstemännen större handlingsutrymme i förhållande till den lokala demokratin.

När tjänstemannaförslagen hanteras politiskt förändras de ibland. Det kan bli kompromisser. Finns det då inte risk att effekterna med förslagen urvattnas och att besluten blir mindre effektiva när politiken kommer in i bilden? Nja, Vicki Johansson anser inte att det är ett problem.

– Det finns många aspekter att väga in. Beslut som tas kanske inte uppfattas som effektiva ur tjänstemännens perspektiv men de kan vara effektiva ur ett politiskt och demokratiskt perspektiv. Det kanske är det som folket vill. Vilka beslut som är mest effektiva beror på hur målen definieras. Demokrati handlar om att fatta beslut utifrån värderingar vilket innebär att till exempel värdet ekonomisk effektivitet kan stå i motsättning till demokratisk effektivitet. Tjänstemännen är demokratins tjänare – inte dess herrar, säger Vicki Johansson.

Studien ingår i en bok som ges ut av Studentlitteratur i februari. I boken medverkar utöver Vicki Johansson också Lena Lindgren och Stig Montin.