Projekt Malmporten, muddringen av farleden till Luleå, hamnade i Mark- och miljööverdomstolen när Havs- och vattenmyndigheten överklagade två tidigare domar från mark- och miljödomstolen i våras. De två domarna gav tillstånd för projektet, men Havs- och vattenmyndigheten ansåg inte att dumpning var ett godtagbart alternativ för en del av muddringsmassorna. De innehåller nämligen för höga halter av miljögiftet TBT, en så kallad organisk metallförening som bedöms vara akut giftig för havslevande växt- och djurarter. TBT fanns tidigare som bekämpningsmedel i färger för att bland annat skydda fartyg och fiskeredskap från alger och djur som orsakar påväxt. Massorna innehåller även PCB, som är ett samlingsnamn för 200 olika miljögifter, polyklorerade bifenoler.

Nu ställer sig Naturvårdsverket bakom Havs- och vattenmyndigheten i frågan och påpekar att dumpning är en olaglig åtgärd, även om det i vissa fall kan bedömas som det mest miljövänliga alternativet. "En förutsättning för detta är dock att massorna kan dumpas utan olägenhet för människors hälsa och för miljön", skriver Naturvårdsverket och slår fast att dispens inte bör medges för massor med hög halt av föroreningar.

Henrik Vuorinen, vd för Luleå Hamn AB, säger så här om Naturvårdsverkets yttrande:

– Det förändrar egentligen inte situationen för projektet, det här är ju ett ärende för Mark- och miljööverdomstolen. Det är domstolen som i slutänden ska pröva överklagan från Havs- och vattenmyndigheten. Men det är värt att notera att det bästa för miljön är att fortsätta projektet i enlighet med de beslut som mark- och miljödomstolen redan har tagit en gång.

Henrik Vuorinen påpekar att han inte är rätt person att kommentera de rent juridiska frågorna i ärendet.

I den ena domen från mark- och miljödomstolen i Umeå beviljades Luleå hamn tillstånd att anlägga en ny djuphamn i Luleå med tre permanenta kajer. Den andra domen gav Sjöfartsverket dispens för att dumpa muddermassorna på fem olika områden i havet.

Henrik Vuorinen tror inte att Naturvårdsverkets yttrande påverkar tidplanen för projektet.

– Det är inte vår bedömning. Domarna är ju redan överklagade av Havs- och vattenmyndigheten så att Naturvårdsverket nu har gett sin syn på saken gör varken till eller från.

Byggtiden uppskattas till ungefär tre-fyra år och kostnaden väntas uppgå till cirka tre miljarder kronor.