Den nuvarande centrumplanen tillåter bara byggande upp till 4-5 våningar på de allra flesta ställen, men den ska alltså luckras upp med hjälp av en pågående utredning.

Tanken är att bebyggelsen ska vara högre ju längre ut mot centrumhalvöns utkanter man kommer.

Kvarteren närmast domkyrkan ska sparas, och "siktgator" ska bevaras så att domkyrkan inte skyms från infarterna från Bodenvägen och Bergnäsbron, samt från Södra hamn.

Artikelbild

| FÅR EJ HOTAS. När Luleå vill öppna för högre hus i centrum får inte ­domkyrkan skymmas.

– Vi vill förtäta i centrum och därför undersöker vi var det går att bygga på höjden. Vi vill inte ha en låsning av antalet våningar. Sedan är det givetvis så att vi inte kan bygga högre var som helst. Exempelvis så att uteserveringar skuggas. Eller om man har en liten tomt så måste man också ha en fungerande lösning av trafik och parkering, säger Luleås kommunalråd Niklas Nordström (S).

Nyligen beslutade Luleå kommun att överklaga mark- och miljödomstolens beslut där domstolen gick emot Galärens höghusbygge på Varvet. Ett ställningstagande som går i linje med dessa tankar.

Läs mer: Strid om höghus på Varvet

Utredningen drivs av stadsbyggnadsförvaltningen och presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott på måndagen.

Samtidigt håller Luleå kommun på att ta fram en utvecklingsplan för centrum som förutom bebyggelse även fokuserar på handel och mötesplatser. Planen diskuterades på kommunstyrelsens arbetsutskott, där Moderaterna krävde återremiss och stöddes av Centern, Kristdemokraterna och Landsbygdspartiet.

– Man vill minska biltrafiken och vi tycker att planen är för bilfientlig. Det måste vara fungerande lösningar för transporter och personbilstrafik för att Luleå ska kunna fortsätta växa, säger Moderaternas gruppledare Anders Josefsson.

Centrums utvecklingsplan ska vara redo att behandlas politiskt hösten 2016.