I kommunens förslag till detaljplaneprogram för Skutviken pekas området ut som lämpligt för kontor och verksamheter som inte är störande för omgivningen, inklusive handel. Skutviken är dock inte tänkt att bli något nytt handelsområde med stora gallerior.

– Läget i stan är så bra, det ligger verkligen centralt i stan. Fler skulle kunna jobba här, säger planarkitekten Anna Karin Lidén på Luleå kommun.

89 procent av marken är i privat ägo så hur snabbt området kommer att förändras beror på fastighetsägarna.

Kommunen tänker prioritera åtgärder för att minska risken för översvämningar. Dit hör att anlägga ett grönt parkområde parallellt med Midgårdsvägen, från Svartövägen fram till Ostrongatan. Risken för översvämningar är störst i södra delen av Midgårdsvägen och parkområdet ska tåla att bli översvämmat vid häftiga skyfall, när inte dagvattenledningarna räcker till.

– Skutviken är ett av de värre områdena i Luleå, vi har nog bara haft tur hittills. Det är ju en gammal havsvik, säger Anna Karin Lidén.

Skutviken ska också bli mer tillgängligt och trafiksäkert för cyklister och gående. Därför ska gatorna breddas, så att det ryms gång- och cykelbana på ena sidan och gångbana på andra sidan gatan.

Området måste byggas om etappvis. Fyra-fem år efter beslut kan Ålgatan och anslutande gator mot Midgårdsvägen göras om. Sex-sju år efter beslut är det så dags för Midgårdsvägen, från Ostrongatan mot Haparandavägen. Nio-tolv år efter beslut är turen kommen till Gammelstadsvägen och anslutande gator mot Midgårdsvägen.

Kommunen pekar ut tre tänkbara lägen för Kvantum; butikens nuvarande läge, en flytt till kvarteret Flygfisken eller en flytt till gamla Boströmstomten intill Bodenvägen.

I Galärens exploateringsplaner för Boströmstomten ingick att få till stånd en ny in- och utfart från Bodenvägen. Det går, men inte på den plats där Galären hade tänkt sig för där finns det för mycket ledningar i marken.

En ny in- och utfart från Bodenvägen kan placeras i Ostrongatans förlängning.

– Ska det vara en av- och påfart då är det där den ska vara, säger Anna Karin Lidén.

Kommunen anser inte att Skutviken är lämpligt för vare sig bostäder eller skolor för barn.

– Det är inte omöjligt att bygga bygga bostäder, men det är något vi är klart tveksamma till, säger Anna Karin Lidén.

På eftermiddagen den 23 maj håller kommunen ett samrådsmöte om planförslaget.