Det var en anmälan till Skolinspektionen som fick arbetsmiljöinspektör Åsa Sjöström Ross att åka ut till Luleå praktiska gymnasium i april. Resultatet: 14 brister med krav på åtgärder i skolans verkstäder på Ytterviken.

– Det är mycket hälsorisker de jobbar med där och då måste man ha koll på sin verksamhet, säger Åsa Sjöström Ross.

Läs mer: "Fick svårt att stå för verksamheten"

Artikelbild

| KRAV. En fordonsverkstad med golvbrunn måste ha oljeavskiljare – något som inte funnits i Praktiska gymnasiets verkstadslokaler.

Mest kritik får skolan för risken att andas in farliga ämnen i fordonsverkstäderna. Bilplåtslageri kan frigöra isocyanater, en grupp hälsovådliga kemikalier som kan orsaka svår astma vid inandning.

– I och med att de håller på med så pass farlig verksamhet måste de ha ordentlig ventilation, säger Åsa Sjöström Ross.

Lokalerna på Gårdsvägen inhyser bland annat verkstäderna för bygg-, VVS- och fordonsprogrammen på Luleå praktiska gymnasium. Här huserar också vuxenutbildningen Movant, som ingår i samma koncern. Arbetsmiljöinspektionen gäller både Movant och Praktiska.

Läs mer: "Det är ju farligt för eleverna"

Artikelbild

| BAKLÄXA. Kommunens miljöinspektörer ger bakläxa till skolan.

Bland annat konstaterar Arbetsmiljöverket att skolan inte har installerat punktutsug vid alla arbetsobjekt där elever utför bilplåtslageri och svetsning. Det är vid den typen av arbete, i det så kallade karosseriet, som risken att andas in isocyanater är som störst. Allmänventilationen i den lokalen är inte heller tillräcklig, och det är oklart hur det ser ut i resten av byggnaden. Därtill finns risk att dammsugarna som används när elever slipar billacker återför farliga partiklar till lokalen.

Också i lackeringsdelen av lokalen misstänker arbetsmiljöinspektören att ventilationen är otillräcklig, liksom i en närliggande dragbänk där eleverna blandar färger och limmer.

Artikelbild

| DELAT ANSVAR. Lokalerna på Ytterviken delas med vuxenutbildningen Movant, som ingår i samma koncern som Praktiska gymnasiet.

– Jag kan inte bedöma sådant på plats, men jag befarade med tanke på hur det luktade därinne att det kunde vara problem med ventilationen, säger Åsa Sjöström Ross.

De olika verkstäderna är heller inte tydligt avgränsade från varandra, varför farliga partiklar från en verksamhet lätt kan spridas till en annan. Allt detta får skolan i uppdrag att utreda och åtgärda.

Dessutom saknades varningsskyltar om de farliga kemikalierna, och skriftliga skyddsinstruktioner för sprutmålning och kemikaliehantering. Luleå praktiska gymnasium får också i uppdrag att riskbedöma de kemiska riskkällorna i undervisningen. Man ska också undersöka bullernivåerna i lokalen, liksom om belysning eller inomhustemperaturer faller inom lagens gränser. Och för att säkerställa att åtgärderna genomförs på rätt sätt beordrar Arbetsmiljöverket att Luleå praktiska gymnasium anlitar en utomstående resurs.

Skolan har till 1 september på sig att åtgärda bristerna och måste ta hjälp av en utomstående resurs.

– Det återstår att se hur det ser ut när vi följer upp till hösten, säger Åsa Sjöström Ross.

Det är inte första gången verkstäderna på Ytterviken vållar problem för friskolan. Efter flytten till de nya lokalerna i höstas fick elever och lärare vänta tolv veckor på att börja använda fordonsverkstäderna – något som ledde till flera anmälningar till Skolinspektionen.

I mars slog facket larm om att arbetsmiljön i fordonsverkstaden var ohållbar. I en så kallad 6:6a-anmälan begärde Lärarförbundets regionala skyddsombud tio åtgärder – bland annat att ett garage slutar användas som lektionssal och att bilar slutar köra igenom fordonsutbildningen under lektionstid. I övrigt liknar punkterna det som Arbetsmiljöverket senare skulle anmärka på: buller, ventilation, ljuskällor och varningsskyltar.

I sitt svar på fackets anmälan presenterade skolans rektor Jörgen Lundin en plan för att bland annat sätta upp varningsskyltar, köpa in fler utsug och minska biltrafiken genom fordonsverkstaden. En dragvägg skulle monteras för att avgränsa verkstäderna och minska bullret senast den 31 maj – men enligt uppgifter till Norrbottens Media hade väggen ännu inte kommit på plats vid läsårets slut.

Praktiska Sverige AB driver 32 gymnasieskolor runtom i Sverige och gjorde under 2015 en rörelsevinst på 58 miljoner kronor. Luleå praktiska gymnasium är koncernens största skola utanför Stockholmsområdet, och den fjärde största totalt.

Norrbottens Media har sökt skolans rektor Jörgen Lundin för en kommentar. Han hänvisar dock till Praktiska Sveriges vd Jarl Uggla.

– Vi kommenterar inte den här typen av interna processer i medier. Vi jobbar direkt mot de relevanta myndigheterna, säger Jarl Uggla.

Vill du inte bemöta den kritik som riktats mot skolan från andra håll?

– Vi för inte den här dialogen i publika medier. Men jag kan säga att en del av det du påstår är direkt felaktigt.

Jarl Uggla avböjer dock att precisera vilka av uppgifterna som skulle vara felaktiga.