Moderaterna, Centerpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet i stadsbyggnadsnämnden.

– Det är ingen typisk militärbyggnad utan snarare en verkstad. Vi ser inget bevarandevärde i den och vill inte att man lägger en död hand över ytan. Tar man beslutet så låser man sig. Det är bättre att hålla öppet om man vill bevara eller inte, säger Nils-Olov Lindfors (C).

Motorverkstaden föreslås byggas om till en förskola, något som Lindfors sågar totalt.

Artikelbild

| Strid om byggnad. Byggnaden C7 är en gammal motorverkstad från militärtiden som enligt beslutsförslaget ska få rivningsförbud. Delar av oppositionen motsätter sig detta.

– Byggnaden är inte alls lämplig för det och det kommer kosta jättestora pengar att bygga om.

Detaljplanen ska tas i kommunstyrelsens arbetsutskott på måndag. I beslutsunderlaget slås fast att motorverkstaden är ett minne av LV 7:s historia som militärt förband och att den representerar samtidens militärarkitektur. Utan den skulle kopplingen till befintlig bebyggelse i Kulturbyn gå förlorad, skriver man.

Kommunalrådet Yvonne Stålnacke (S) öppnar dock för ett annat beslut.

– Det kallas för "liten q-märkning" och vi har begärt att få en mer detaljerad förklaring till vad vi förbinder oss till innan vi tar det här beslutet.

Artikelbild

| Befintliga byggnader. En inventering av bevarandevärdet har gjorts. Kryss betyder att byggnaden är riven.

Några mindre korrigeringar även gjorts. Bland annat att bebyggelsen närmast Bensbyvägen ska utgöras av handel och kontor på grund av trafikbuller, maxhöjd för flerbostadshus blir sex våningar i stället för fem, samt att förslaget på stadsdelscentrum har flyttats in mot mitten av området.

Läs mer: Tätt och citylikt när Kronan växer

Läs mer: Så ska Kulturbyn Kronan bebyggas

I övrigt går man i stort sett fram med de planer som tidigare presenterats. Området ska byggas ut i etapper, 10–15 år framöver.

En tät kvartersstruktur skapar möjlighet till runt 2200 bostäder. Bebyggelsen ska vara blandad. Planförslaget tillåter flerbostadshus i fyra till sex våningar och radhus i högst tre våningar.

Bebyggelsen ska till stor del bestå av slutna gårdar som skapar skugga, trots kritiken som bland annat förre stadsarkitekten, numera M-politikern, Bo Larsson levererat. En skuggstudie finns dock med i materialet.

Som vi berättat tidigare blir det klar slagsida åt bostadsrätter.

Kronandalen utformas för att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik. Parkeringar styrs till parkeringshus De enda parkeringsytor på mark är gästparkeringar.

I övrigt ska området ha tydliga kopplingar till de omgivande natur- och friluftsområdena. Förutom bostäder och stadsdelscentrum med torg ska det byggas förskolor och ett vård- och omsorgsboende. I anslutning till området byggs en skola, sporthall och utomhusarena.