Förra årets högsta värde för så kallade PM10-partiklar uppmättes den 29 maj med 100,7 mikrogram per kubikmeter luft.

Gränsvärdet för svenska miljökvalitetsnormer för utomhusluft som ligger på 50 mikrogram.

Det överskreds fem gånger under april, ytterligare fyra under maj, vid ett tillfälle i juni samt tre dagar i oktober.

– Vi brukar normalt få de högsta värdena under april-maj beroende på att kommunen använder sand i halkbekämpningen och för att många bilar fortfarande har dubbade vinterdäck. Det gör att små luftpartiklar virvlar upp under våren, förklarar Amera Ulakovic vid Luleå kommun.

Enligt ett EU-direktiv får gränsvärdet överstigas maximalt 35 gånger under ett år innan kommunen måste vidta åtgärder.

Mätningar av kvävedioxid, svaveldioxid samt ozon visar ingen större avvikelse jämfört med tidigare år.