Studien visar nu att ett markområde cirka 1,4 hektar är förorenat med framförallt arsenik. Denna del används i dag som lastplats för skogsprodukter på järnväg.
I dagsläget finns inga andra planer på användning av området annat än som järnvägsområde.
I samråd med länsstyrelse har Bodens kommuns samhällsbyggnadskontor bedömt det nödvändigt med en huvudstudie för fortsatta miljötekniska markundersökningar. Allt för att kunna göra en bedömning om behovet av en eventuell efterbehandling av markområdet.