En läsare undrar om Outokumpu är ensam miljöbomb i Norrbotten?

Svaret är nej.

Outokumpu är inte den enda som släpper ut skadliga ämnen i naturen.

Artikelbild

När NSD inledningsvis började arbeta med granskningen begärde vi ut miljökonsekvensbeskrivningar från samtliga större industrier samt andra verksamheter som har miljöfarlig verksamhet i Norrbotten.

"Utsläpp har inga nationsgränser"

Det visade sig snabbt att Outokumpu sticker ut i mängden.

De släpper ut fler ämnen och högre koncentrationer och det visade sig att utsläppen påverkar Haparanda och området runt omkring så mycket att det är ett av Nordens mest förorenade områden, vad beträffar utsläpp av nickel och krom, varav sexvärt krom är en del. Ämnena är cancerframkallande samt allergiframkallande.

Finland har också lägre ställda miljökrav än vad Sverige, men - som miljö- och hälsoskyddsinspektören Pekka Hanski i Haparanda säger - "utsläpp har inga nationsgränser".

Därför valde vi i den här granskningen att rikta in oss på Outokumpu.

Världens giftigaste gas

I serien kunde konstateras att Outokumpu släpper ut världens giftigaste gasformiga förening, osmiumtetroxid.

Det är en gas som uppkommer vid metallurgiska högtemperaturprocesser vilket framför allt sker vid Outokumpus verksamhet i Torneå och inte i Degerfors (som inte har ett ferrokromverk), vilket en läsare undrar över.

Vi kan inte ge svar på vad industrin i Degerfors släpper ut eftersom vi har koncentrerat oss på Outokumpu i Torneå.

En läsare påpekar att osmium släpps även ut genom bilars katalysatorer samt i malmbrytning, men det har inte samma giftighet som gasen som kommer från Outokumpu.

Det visar forskning som finns beskriven i rapporten "Osmium och osmiumtetroxid i Norrbottens län".

Spridning och konsekvenser

En läsare frågar: "Hur snabbt omsätts osmium i naturen och hur långt kan det färdas?"

Forskningen har visat att osmiumtetroxid lägger sig över marken och tas upp - inte minst av lavar.

Förhöjda värden har synts 140 kilometer från Outokumpu men Ilja Rodushkin, professor i analytisk kemi samt laboratoriechef vid ALS i Luleå, förespråkar att det vid undersökningar används ett "referensområde åtminstone några hundra kilometer från Haparanda".

...men långtidseffekten av långtidsexponering är okänd

"Hur vet man att det är den giftigaste gasformiga föreningen?" frågar en läsare.

Vetenskapliga tester har visat det.

Att exponeras för osmiumtetroxid kan ge andningssvårigheter, lungödem, blindhet och har lett till dödsfall.

Det är utrett och klarlagt.

"Det är inte utrett vilka långtidseffekter långtidsexponering av lägre halter kan ge" säger Emma Engström, doktor i analytisk kemi vid ALS Scandinava AB i Luleå.

Det är just den långvariga och låghaltiga exponeringen som norrbottningar utsätts för.

I näringskedjan
Hur farligt är gasen?

För att osmiumtetroxid inte ska orsaka negativa hälsoeffekter ska exponeringen inte vara högre än ett mikrogram per kilo under sex timmar.

Trots detta är den akuta exponeringsgränsen satt till två mikrogram per kilo under sex timmar.

"Vi behöver mer forskning", säger Frauke Ecke, docent i landskapsekologi vid Luleå tekniska universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Frauke Ecke och Emma Engström ingår i det svenska forskarteam som nu har kullkastat tidigare forskning om osmiumtetroxid.

De har upptäckt att ämnet inte bara påverkar hud och andning utan även ackumuleras i kroppens organ.

Detta har konstaterats genom studier av sorkar.

Studierna visar alltså att osmiumtetroxid nu finns i vår näringskedja.

Krav eller försiktighet

"Nu måste vi agera", meddelar många läsare.

Det håller forskarteamet, kemisten Per Lundbäck och miljöpartisten Peter Eriksson med er om.

Men kommunerna i närområdet är försiktiga i sina krav på ståljätten.

Detta trots att det finns sätt att minska utsläppen på och trots att det finns exempel på andra industrier som ersatt det giftiga sexvärda kromet mot icke giftiga ämnen.

I dagsläget är det är endast Övertorneå kommun som säger nej till en produktionshöjning och till ökade utsläpp.

"Stål behövs", säger kommunalrådet i Haparanda Gunnel Simu.

Lagändring

Nu ska miljöpartisten Peter Eriksson ta upp frågan i regeringen och ställa krav på agerande från svensk sida.

Nu inväntas yttranden från Naturvårdsverket och länsstyrelsen som båda har begärt mer tid för att säga sitt om Outokumpus planer.

Outokumpu i sin tur erkänner utsläpp, men hänvisar till hälsoundersökningar av 100 av sina yngsta anställda som inte visar negativa hälsoeffekter.

Några hälsoundersökningar på människor där nedfallen sker har inte skett.

Vi återkommer till frågan Outokumpu och dess utsläpp.