Svar angående insändaren om Luleå kommuns nya översiktsplan i NSD 8 oktober.

Kommunfullmäktige gav uppdraget att ta fram förslag till en ny översiktsplan i maj 2017. Uppdraget innebar att utgå från översiktsplanen från 2013 och göra innehållet enklare och tydligare samt förbättra kartorna.

Fakta och dialog ligger till grund

Kommunens tjänstepersoner har utgått från olika faktaunderlag och dialoger när de tagit fram förslaget till ny ÖP som nyligen har varit på samråd.

Faktaunderlagen kommer från kommunens egna specialister samt ett antal myndigheter som energimyndigheten, jordbruksverket, strålsäkerhetsmyndigheten och naturvårdsverket med flera.

Dialogerna har gjorts med Luleåbor i olika åldrar. De har belyst olika komplexa utvecklingsfrågor, som jämlikhet, trygghet och spänning, naturen, stadsbygd och landsbygd.

Utveckling i stora drag på längre sikt

Översiktsplanen ska visa de stora dragen. Den har ett perspektiv som är översiktligt. Den visar vilja och inriktning, men inte detaljer. Under samrådstiden har Luleåborna och andra myndigheter haft möjlighet att ge synpunkter på hur Luleå ska utvecklas fram till år 2030 och 2050. Hela samrådsförslaget finns fortfarande på Luleå kommuns webbplats.

Nu ska kommunen behandla de synpunkter som kommit in för att se hur förslaget kan förbättras. När det är gjort kan kommunstyrelsen besluta att ställa ut förslaget för granskning. Vi planerar för att kunna anta en ny översiktsplan under 2019.

Det behövs arbetsplatser i Luleå

Under en tid har kommunen arbetat intensivt för att möjliggöra att fler bostäder ska kunna byggas. Det har lett fram till ett stort antal byggda bostäder och flera som håller på att byggas. För att kommunen ska kunna växa ytterligare behövs nu arbetsplatser. Därför har ett viktigt uppdrag för den nya översiktsplanen varit att ta fram mark för verksamhetsområden. Vi har haft ett fokus för att säkerställa tillgången till nya verksamhetsområden i framtiden och även att befintliga verksamhetsområden ska finnas kvar och kunna utvecklas.

Översiktsplanen ska vägleda

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som vägleder vid beslut. Den ska ge en långsiktig inriktning för utvecklingen och ge oss handlingsberedskap. Översiktsplanen ska också redovisa grunddragen för den avsedda användningen av mark- och vattenområden, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur man tänker tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Översiktsplanens kartor ska visa utvecklingsstrategier, den avsedda användningen av mark och vatten samt de hänsyn som ska tas till olika intressen.