Ledarskribenten Olov Abrahamsson verkar i sitt inlägg den 12 mars ha nått någon form av religiös extas i sitt förhållande till vattenkraft. I sin välsignelse av den blocköverskridande energiuppgörelsen mellan regeringen (S och MP) Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna offrar Abrahamsson riksdagens miljömål då det gäller våra sjöar och vattendrag.

Nu ska vattenkraften värnas och Sverige ska vid tillståndsprövning använda de möjligheter till undantag och lägre ställda krav som EU-rätten medger. För våra mindre vattendrag kommer det naturligtvis få konsekvenser. Att kalla energiuppgörelsen som hållbar ur miljösynpunkt är verkligen ingen liten överdrift.

Förstörda miljöer för hotade arter, torrlagda forssträckor och slamfyllda dammar kommer att förhindra uppfyllelsen av riksdagens mål om ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald. Något som också kommer att påverka möjligheterna för oss som bor på landet att göra framgångsrika satsningar på turism, sportfiske, rekreation och naturupplevelser. Intresset för miljöfrågor lyser med sin frånvaro. Hägrande exportinkomster för Vattenfall och utländska intressenter lyser med sin närvaro.

När man bygger ut ett vattendrag raseras det ursprungliga ekosystemet. Hela älven med biflöden och sjöar påverkas och det spelar ingen roll om det är ett stort kraftverk eller ett litet minikraftverk. Insekter, fåglar, däggdjur ingår alla i det rinnande vattnets ekosystem. Vattenkraftsutbyggnaden har skapat en miljömässig katastrof i många vattendrag.

Om vi vill att våra barn och barnbarn ska kunna njuta av outbyggda vattendrag kanske det inte är så klokt att låta de sista orörda sträckorna stryka med.

Det är bara att kavla upp ärmarna för oss som vill försvara vår landsbygd och våra outbyggda vattendrag. Vi kan inte tillåta att det som blir kvar av den svenska landsbygden kommer att bestå av förstörda naturvärden. Avsikten med elcertifikaten då de infördes var att värna om miljön. Med subventionspengar och den nya lagstiftningen ges kraftbolagen möjligheter att bygga ut våra sista outbyggda strömsträckor.

Effekten kommer att bli att lokala och långsiktiga affärsrörelser slås ut. Den snabbt framväxande natur- och fisketurismen är beroende av en levande natur och strömmande vattendrag. Turismen är redan nu idag världens största näring. Det lever över 700 miljoner människor i ett trångt och urbaniserat Europa.

Vårt land har med sin natur, sina sjöar och rinnande vattendrag en unik möjlighet att skapa arbetstillfällen inom naturturismen. Det handlar om att spara de små orörda strömsträckor som finns kvar i vårt land och att förbättra situationen i de redan utbyggda vattendragen.

Många små och olönsamma kraftverk som utgör ett hinder för naturturism bör rivas. Här visar Nordanstigs kommun vägen genom sitt köp av två kraftverk med avsikt att riva dem för att kunna utveckla turismen. I andra små vattendrag kan det handla om att bygga fiskvandringsvägar. Att få sådana att fungera har dock visat sig mycket svårt.

Swevind AB har påbörjat byggandet av sina vindkraftverk i Markbygden i Piteå Kommun. De planerade 1101 vindkraftverken ger en samlad produktion av 8-12 TWh. Det betyder att varje vindkraftverk i genomsnitt ger cirka 10 GWh. Vid en jämförelse med de två kraftverken i Lillpite älv, som Piteå kommun äger, visar det sig att de ger en årlig elproduktion på 1/3 av vad ett vindkraftverk ger.

En jämförelse som tydliggör att det är både dumdristigt och oklokt att offra landsbygdens utvecklingsmöjligheter genom en ur miljösynpunkt mycket dålig överenskommelse om vattenkraften. Tänkbara turister som finns runt om i Europa lär inte vara intresserade av att besöka oss för att titta på utbyggda älvar och skövlad skog.

Gunnar Bergman

Håkan Olofsson

Bo Forsell

Gunnar Lundgren

Therese Lundin

Robert Westin

Björn Rönnkvist

Johan Hörnemalm