I fjol inom en anonym anmälan till kommunen om att en nätbod blivit tillbyggd och börjat användas som stuga i en by i kommunen. Anmälan gällde både olovligt byggande och brott mot strandskyddet.

Efter kommunens tillsyn konstaterades att det inte behövdes bygglov för de ändringar och tillbyggnationer som hade gjorts för cirka fem år sedan. Däremot fanns inget beslut om strandskyddsdispens, vilket krävs för byggnationer som har uppförts efter 2014.

–  I vissa fall krävs det inte bygglov men en ansökan om strandskyddsdispens måste göras även för små byggnader om de ligger inom hundra meter från strandlinjen, säger Bygglovschefen Sigrid Vestling.

Bedömningen var att förändringarna inte hade medfört en ökad hemfridszon, vilket innebär att nybyggnationen är i anslutning till hemmet, där marken har tagits i anspråk redan och att det finns byggnationer på området som redan har påverkat allemansrätten, naturen och djurlivet.

Därför anser förvaltningen att ett återställande ska göras. Det innebär att hela bastun, hela vedboden och hela dasset tas bort från respektive plats genom exempelvis rivning. Ägaren ska även få ett vite (böter) på 5.000 kronor. Åtgärderna ska vara utförda senast sex månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.

Ägaren har dock inte skickat in någon ansökan om strandskyddsdispens. Skulle detta ske och ansökan beviljas upphävs beslutet. Nämnden ska besluta i ärendet kommande möte på torsdag.