E10 är Norrbottens pulsåder. Det är länken som binder samman kusten med inlandet. Tusentals pendlar varje dag på vägen för att ta sig till och från Luleå från inlandskommunerna. Vi är därför väldigt bekymrade över att Trafikverket har föreslagit att hastigheten på delar av E10 ska sänkas från 100 km/h respektive 90 km/h till 80 km/h inom de närmsta fem åren.

Hastighetssänkningar till 80 km/h kommer att förlänga restiden till och från Luleå ytterligare. Det förstärker isoleringen av Malmfälten från kusten. Konsekvenserna för vårt näringsliv och sysselsättning kommer naturligtvis också att bli negativa. Vi tycker därför att förslaget är oacceptabelt.

Trafikverkets förslag, som ingår i en större nationell plan har också blivit föremål för omfattande kritik. Bland annat har det pekats på att de nationella satsningarna innebär att storstadslänen får positiva restidsvinster medan restiderna i glesbygdslänen förlängs. Det går dock att undanta vägar från den generella hastighetsöversynen. Vi tycker att E10 borde undantas mot bakgrund av de långa transportavstånden som råder här och då bra alternativa färdvägar och färdsätt saknas.

Satsningar på att höja trafiksäkerheten på E10 måste samtidigt prioriteras eftersom det är en olycksdrabbad väg. Vi har förståelse för att det finns många vägar i Sverige i behov av upprustning – vissa kanske i ännu sämre skick än E10. Det är dock sannolikt få vägar som har så stor betydelse för en region som E10:an har, vilket kräver mer ändamålsenliga åtgärder från Trafikverkets sida.

Framförallt måste investeringstakten för E10 höjas. Mitträcken är en åtgärd som borde prioriteras men hänsyn måste också tas till vilka konsekvenser det får för byarna längs vägen. I till exempel Poultikasvaara skulle ett mitträcke dela byn i två och tvinga boende till att köra långa omvägar. Mitträcken är därför inte ett bra alternativ just där.

Det måste vara möjligt att höja trafiksäkerheten på E10 utan att för den skull försaka tillgängligheten. För att Norrbottens fulla tillväxtpotential ska kunna tillvaratas måste tillgängligheten tvärtom öka, något som också hela Sverige skulle vinna på.