För snart ett år sedan lämnade Ström in sin motion. Hon hänvisade då till en lag som skulle införas i början av 2018 som hänvisade till visselblåsartjänster. Den innebär att kommunanställda eller medarbetare på stora företag anonymt kan anmäla korruption, trakasserier eller andra oegentligheter. Luleå kommun och LKAB använder redan visselblåsarfunktioner. Luleå kommunstyrelse beslutade 15 januari om korruptionsförebyggande åtgärder.

Kommundirektören har också upprättat och kommunicerat en särskild rutin för rapportering om misstankar om korruption och andra oegentligheter, men det saknas en särskild visselblåsarfunktion i Luleå kommun. LKAB har också under fjolåret infört tjänsten SpeakUp som ger anställda möjlighet att via telefon eller dator larma om möjlig brottslighet kopplat till personer i ledande ställning. Tjänsten ska användas om arbetstagaren inte upplever att rapporteringen via linjevägen tas på allvar eller om hen inte känner sig bekväm med att larma linjevägen.

En extern leverantör översätter röstmeddelanden till text så att medarbetaren inte ska kunna spåras. Meddelanden hamnar sedan hos LKABs etikråd.

Det som finns i dag i Boden är att lämna anonyma synpunkter på kommunens egen hemsida. Inkomna synpunkter diarieförs och skickas vidare till berörd förvaltnings funktionsbrevlåda. Den här kanalen kan användas för att anonymt anmäla korruption, trakasserier och andra oegentligheter. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i dag inte dokument om visselblåsarfunktioner men påpekar att det ingår i kommunens ansvar att informera sina anställda och förtroendevalda om de lagar som gäller och hur de ska tillämpas inom den egna myndigheten.

Det Boden dock saknar i dag är nedtecknade rutiner. Kommunstyrerlsens nya arbetsutskott väljs först på kommunstyrelsemötet nästa vecka. Därför har en beredning tittat på Ströms motion. Förslaget är att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram korrumptionsförebyggande åtgärder inklusive anvisningar för hur missförhållanden på arbetsplatsen ska anmälas. Men samtidigt förelås också att fullmäktige ska avslå motionens förslag om att ansluta Bodens kommun till en visselblåsarfunktion.