Gunnar Selberg har redan innan han blev kommunalråd talat länge om att Kiruna behöver fler fritidshustomter. När nu företaget Transaktum Oy AB vill bygga permanentbostäder och fritidshus på tomten Kurravaara 3:2 vill Selberg och därmed kommunledningen ge ett positivt planbesked.

– Vårt (kommunledningens) samverkans dokument har rubriken tillväxt, utveckling och trygghet och detta är en del i det. Vi kan inte klara oss om vi inte får investeringar. Det här företaget ska bygga bostäder och turistresurser. Det är något vi alltid i grunden är positiva till, säger Selberg.

Men stadsbyggnadsförvaltningen rekommenderade kommunledningen att neka planbesked med hänvisning till tre saker: Länsstyrelsen ansåg att det behövdes en fördjupad översiktsplan för Kurravaara, samebyarna Gabna och Talma vill inte släppa fram en detaljplanering och slutligen finns frågetecken kring vatten- och avloppssystemet.

Artikelbild

| Transaktum vill bygga 18 bostäder, både permanenta samt fritidshus. Området saknar fördjupad översiktsplan och behöver utredas innan detaljplanen kan utformas.

– Vi som kommun måste titta på saken från vårt perspektiv. Att samebyarna är negativa till det här är en sak som länsstyrelsen måste avgöra. Vår bedömning är att eftersom det ligger utanför de områden som samebyarna markerad som kärnområden är att det inte krockar, säger Selberg.

Vad gäller frågan om avlopp och reningsverk så menar Selberg att det är en kostnad som en kommun med tillväxt får räkna med.

– Jag har alltid sagt att det är inget problem utan en naturlig konsekvens av en kommun som växer. Hur mycket har inte Umeå, Linköping eller Stockholm fått bygga ut sina vatten- och avloppssystem? Detta är ju sådant som skatteintäkterna ska användas till.

Är det en viktig symbolhandling att ge företagaren ett positivt planbesked?

– Jag tror att tiden är jätteviktig, vi har förlorat många investeringar för att vi sagt "vi borde göra det A innan vi kan göra B". Det finns mycket kloka argument för en fördjupad översiktsplan. Men vi är lite hetare på gröten den här gången, säger Selberg och fortsätter:

– Vårt budskap är att vi vill se tillväxt, blir det överklagningar och nästa instans säger nej så är det naturligtvis tråkigt. Jag tror att chansen att de får ett ja är liten, men vi får hoppas.

Nina Eliasson, plan- och exploateringschef, säger att avsaknaden av en fördjupad översiktsplan kan innebära att det blir en större tidsåtgång när planprocessen inleds.

– Tidsåtgången kan bli större då man måste till med andra utredningar och vi måste utreda på ett helt annat sätt än om det finns en fördjupad översiktsplan för att motivera eventuella planförändringar.

Tomten som Transaktum vill se detaljplanelagd är Kurravaara 3:2 som är privat mark ägd av Mats Grankulla som drivit företaget Skyark AB.