Som NSD tidigare har berättat har en huvudstudie genomförts för att kartlägga föroreningens utbredning och omfattning.

Föroreningen är sedan det pågick impregnering på Solgårdarna. mellan 1940 och 1954. Då flyttades verksamheten till Bodensågens område.

Även krom
Resultatet av huvudstudien visar att det är nödvändigt att sanera området, i första hand på grund av arseniken. Impregneringsmedlet innehöll även krom och koppar.

Totalt beräknas föroreningen bestå av 4 100 kilo arsenik. Området innehåller halter som överstiger riktvärdet för hudkontakt med jord och damm, inandning av damm och intag av växter.

Det bedöms inte rimligt att sanera området för känslig markanvändning såsom bostadsändamål. Området ska saneras för mindre känslig användning, exempelvis industriverksamhet.

Åtgärderna ska förhindra att föroreningarna sprids. Cirka 21 500 ton jord ska grävas upp och transporteras bort till anpassad anläggning. Massorna tas om hand som farligt avfall.