Ungefär 6 650 kvadratmeter våtmarker ska schaktas och torven som Malmbanan står på ska ersättas med stenkross för att öka den möjliga tåghastigheten på sträckan. Förstärkningarna ska sträcka sig 20 meter ut från båda sidorna av spåren.

Detta beslutade mark- och miljödomstolen.

Våtmarkerna i området anses av länsstyrelsen hysa ett mycket högt naturvärde. Domstolens bedömning är dock att de planerade förändringarna inte ska få någon dränerande effekt på området.

Trafikverket har även fått vissa restriktioner och krav för att minimera miljöpåverkan. Arbetena ska vara utförda som senast inom fem år.

Domstolen prioriterar förstärkningsarbetet högt eftersom det handlar om ett riksintresse som Malmbanan utgör.