Den anställda, som vill vara anonym, säger att fyra tandläkare nyligen slutat och andra anställda är på väg att sluta.

– Av tio tandläkare är vissa sjukskrivna, jobbar deltid eller jobbar stafett på andra kliniker. Vi har inte alls 25 tandsköterskor utan i den kvoten räknas även in alla chefer, administratörer och förrådspersonal, säger den anställda som anser att fel uppgifter lämnats ut till allmänheten i en tidigare tidningsartikel.

– Personalen får ofta jobba över på lunchrasten på grund av drop-in- systemet. Om få tandläkare är på plats är antalet akutpatienter per timme alldeles för högt. Det finns akuta problem som inte går att åtgärda endast under drop-in mottagningen, säger den anställda.

– Vi som personal mår jättedålig över att inte kunna ge patienterna den vård som de skulle behöva få.

Enligt den anställda är försenade barnundersökningar närmare 400 det senaste året och antalet försenade barnbehandlingar över 100.

– Men resurserna finns ibland inte för att behandla de undersökta barnen inom rimlig tid. Vi har dessutom så gott som inget behandlingsutrymme för förebyggande vård, säger den anställda.

Köerna för patienter med särskilda behov och de som har tecknat friskvårdsavtal är också långa, enligt den anställda och påtalar arbetsmiljöproblem då ”chefer tystar ner medarbetare med avvikande åsikter” samt oro över bristande tandvårdskompetens hos verksamhetschefen som inte har tandvårdsbakgrund.

– Sjukfrånvaron på Gällivarekliniken är mycket högre än på andra kliniker. Det upplevs dålig arbetsorganisation och kaos i planeringen, säger den anställda och fortsätter:

– Det har funnits brist på tandvårdsmaterial som behövdes samt brister i sterilen på grund av personalens sjukfrånvaro.