Sjukvårdspartiet har analyserat centraliseringens effekt på närsjukvården i länet. Centraliseringen innebär en ökad oro på landsbygden för närsjukvårdens villkor. Man har stora svårigheter rekrytera personal till primärvården och kunna delegera ansvar i en stor organisation.

Centraliseringen av specialistsjukvården är motiverad då den kräver stora resurser i kvalificerad personal till de olika medicinska specialområden som finns, mitt i snabb och dyrbar teknisk utveckling. Till detta ska läggas att dagens specialistvård fordrar stordrift så att kompetensen kan upprätthållas och utvecklas. Specialistvården har lättare att bli accepterad av oss patienter då vi också accepterar att bli transporterade längre bort, bara vi blir botade.

Centraliseringen av specialistsjukvården kan dock inte ske hur långt som helst på närsjukvårdens bekostnad genom att centralisera, avlöva och montera ned nödvändiga medicinska faciliteter på de olika hälsocentralerna i länet, till exempel Kalix sjukhus. Den utvecklingen får till följd att patienterna måste transporteras över hela vårt län för åtgärder som med fördel skulle kunna utföras på din lokala hälsocentral istället. Patienterna befinner sig numera längre tid på våra vägar än i sjukvårdens omsorg. Närsjukvården måste kunna erbjuda vård i medborgarnas närhet och helst på den ort där man bor.

Akutsjukvården kan inte centraliseras på det sätt som nu sker! Här måste man söka efter en balans mellan dels specialistsjukvården-och närsjukvårdens- akutsjukvårdens villkor och uppgift.

Vi ska söka denna balans som gör att även närsjukvården ska få utvecklas och att patienterna har sin hälsocentral i geografisk närhet och att istället reducera eller helt undvika persontransporter på våra vägar.

Det är förödande för oss som bor i glesbygd om våra hälsocentraler och länssjukhus successivt monteras ner. Det spär på urbaniseringen, avfolkningen på de mindre orterna och i vår glesbygd.

Den omedelbara effekten, om en sjukvårdsenhet reducerar i sin verksamhet, blir större svårigheter att rekrytera ny personal. Vilken läkare och sjuksköterska vill söka sig till en degenererande verksamhet?

Vi måste även överväga att införa mer självstyrande sjukvårdsenheter, där den egna personalen får ta ett större ansvar. Man bör även inrätta så kallade patientråd på våra Hälsocentraler som lokalt kan bidra med synpunkter på verksamheten.

Sjukvårdspartiet har gjort sin analys till grund för vår politik i Norrbotten.