De sensationella fynden har gjorts under de arkeologiska utgrävningar som görs inför Northland Resources gruvetablering.
Det som arkeologerna påträffat är två boplatser. Fynden från dessa har analyserats och tidsbestämts enligt kol-14-metoden.
11 000 år gamla
Analysen visar att dessa boplatser är 11 000 år gamla. De är 1 000 år äldre än de boplatser som 2005 visades i Kangos och som då var en sensation.
- Kvartärgeologer jag pratat med i södra Sverige har inte varit medvetna om våra fynd, inte ens det i Kangos som är 10 000 år. Redan den påverkar hur kartorna för inlandsisens bortsmältning bör ritas, men det har inte riktigt gått ut, säger Olof Östlund.
Och när iskartorna ritas om leder det också till förändringar vad gäller landhöjningen och folkvandringen.
- Då kan man börja resonera kring invandringsvägar till norra sverige och norra Norge. Människorna kom inte söderifrån längs svenska kusten. De här fynden i Kaunisvaara gör det extra tydligt.
Visning av boplatserna
Olof Östlund vill inte närmare gå in på vilka konkreta fynd som gjorts på boplatserna. Norrbottens museum planerar att under kommande vecka hålla en presskonferens vid de 11 000 år gamla boplatserna i Kaunisvaara.
- Vi kommer då att visa boplatserna. Förhoppningsvis är det så lite snö att man kan se topografin som ledde fram till fynden, säger Olof Östlund.