Kritikstormen mot Sven-Erik Bucht har i dag varit stark, efter att landsbygdsministern från Norrbotten sagt att kött inte är en miljöbov och att livsmedelsstrategin som håller på att arbetas fram inte kommer att innehålla en plan för att minska konsumtionen.

Nu svarar ministern. Så här skriver han i ett mejl till NSD:

"Köttproduktion medför bland annat utsläpp av metangas och bidrar därför till klimatförändringen. All livsmedelsproduktion påverkar miljön och klimatet, men kött är ett av de livsmedel som ger störst klimatpåverkan. Utsläppen som köttätandet ger upphov till behöver därför minska."

Bucht lyfter fram att det finns två perspektiv – dels det som går ut på att folk att äta mindre kött, dels att få de som äter kött att välja det alternativ som är bäst för miljön.

"De finns två huvudsakliga sätt att minska köttätandets miljöpåverkan – att minska köttkonsumtionen och att göra köttproduktionen miljövänligare. Jag anser inte att vi politiker ska bestämma vad människor äter. Regeringen vill inte införa någon köttskatt eller liknande.

Det är bättre att minska köttets klimatpåverkan genom att ytterligare förbättra djurhållningen. Svenskt lantbruk ligger redan långt fram i arbetet med att minska köttproduktionens utsläpp men mer behöver göras. Regeringen förstärker därför nu metanreduceringsstödet till svenska lantbrukare med 30 miljoner kronor per år så att utsläppen från bland annat köttproduktionen kan minska. Naturvårdsverket bedömer att förstärkningen av metanreduceringsstödet kan minska utsläppen med motsvarande mellan 50 000 och 70 000 ton koldioxid år 2020.

Det är också viktigt att konsumenter får bra information om hälsoeffekter och vilken miljöpåverkan kött från olika länder har. Livsmedelsverket ger information om hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion. Det innebär inte att staten försöker bestämma vad folk ska äta utan att vi som individer ska kunna göra välinformerade val och väga olika risker mot varandra. Hur mycket kött man äter är sedan upp till var och en."

Själv har Bucht inga planer på att bli vegetarian.

"Jag för min del kommer fortsätta att äta svenskt kött som i dag."