Under torsdagen hade Jokkmokks kommun en ekonomisk avstämning som visar att kommunen gör ett underskott på 15 miljoner kronor under 2019. Enligt den tidigare besparingsplanen var siktet inställt på ett underskott på tio miljoner kronor.

– Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde och i kultur och fritidsnämnden så måste vi minska budgetramarna inför nästa år med cirka fem procent, jämför med de budgetramar vi lagt för 2019. När det gäller Barn och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen så kan det vara så att de får en nollbudget, det vill säga att det får behålla ramen men de får inget tillskott och det innebär att de ändå måste jobba med effektiviseringar, säger Robert Bernhardsson.

Tidigare i år aviserades kostnadsminskningar på 28 miljoner kronor under de närmaste två åren och nu krävs ytterligare åtgärder uppger Bernhardsson.

– Vi når inte den effekt vi hade föresatt oss, men det är också så att SCB:s befolkningsprognos visar att vi är på väg mot 4950 invånare och det gör att vi självklart måste minska lokalytor och bemanning ytterligare.

– Nu har vi samordnat i Jokkmokk centralort, det vill säga att vi styr om verksamheterna så att all verksamhet ska bedrivas i kommunhuset och vi ska inte vara i några andra lokaler när det gäller den kommunala administrationen, men nu kommer vi att se över de fastigheter vi äger. Vi äger fastigheter i Murjek och i Vuollerim som inte nyttjas idag och det kan bli aktuellt med försäljning. Den inventeringen påbörjas nu och vi kan vänta oss förslag på hur vi ska gå till väg till fullmäktige i november, säger Bernhardsson.

Kommunen kommer även att fortsatt behöva minska på antalet anställda till omkring 420.

– Idag har vi ungefär 450 anställda, men vi har redan nu minskat från drygt 480 men vi måste forstsätta det arbetet.

Besparingarna ska främst ske inom kommunstyrelsen och inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter.

– Budgetramarna för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden kommer förmodlingen att ligga still och vara oförändrad från 2019 till 2020, men för kommunstyrelsen och för kultur- och fritidsförvaltningen kommer budgetramarna att ha en minskning på ungefär fem procent och där i ligger en prioritering som tydliggör att andra verksamheter än omsorgen och utbildning ska spara mer, säger Bernhardssson.

Utöver dessa besparingar kommer kommunen även att minska sin fordonsflotta med 15 till 20 procent, vilket motsvarar ungefär tio fordon.