M ånga skolor och för-skolor uppfyller inte de regler och rekommendationer som finns för hur en god inomhusmiljö ska vara. Bristerna i inomhusmiljön påverkar alla i skolan, men speciellt barn med astma och allergi.

Astma- och Allergiförbundet anser att lagstiftning för en bra skolmiljö inte är tillräckligt. Vi har därför presenterat ett förslag till ett statligt stöd som ska ge kommunerna möjlighet att rusta upp i skolorna som vi kallar Klassrumspeng. Det skulle leda till att alla elever, men särskilt de med astma och allergi får möjlighet att nå bra resultat i skolan.

Ett liknande statligt stöd för upprustning av lokaler där barn och unga vistades fanns under ett par år på 1990-talet och fungerade bra.

I juni 2014 lät vi göra en enkätundersökning bland riksdagskandidater från samtliga partier. Den visar att sex av tio är för ett statligt stöd. Det rödgröna blocket var klart mer positivt än alliansen.

I Norrbottens län är sex av elva riksdagskandidater positiva till förslaget. Med tanke på att så många av riksdagkandidaterna är positiva till vårt förslag ser vi fram emot en konstruktiv dialog med nästa regering, oavsett färg, hur vi kan gå från ord till handling.

Även den granskning som genomfördes av TV4 under hösten, Skolsnusk, visar att det finns stora brister när det gäller bland annat luftkvalitet och ventilation i våra skolor. Fyra av tio skolor har fuktskador och lika många har en konstruktion som kan göra att det finns en ökad risk för fuktskador enligt Boverket och Energimyndigheten.

Astma hos barn har ökat med 50 procent under de senaste tio åren, från 6 till 9 procent enligt Miljöhälsorapporten 2013. Det är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn i Sverige. Dålig inomhusmiljö kan leda till att barnen mår sämre, presterar sämre och får mer sjukfrånvaro.

Ytterligare en ny undersökning som Astma- och Allergiförbundet tagit del av visar att endast fyra av tio kommuner uppger att de gjort obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i alla grund- och gymnasieskolor de tre senaste åren trots att det är lagstadgat.

I var fjärde kommun finns skolor där brister som uppmärksammats i en OVK finns kvar vid nästa kontroll tre år senare. Det visar att enbart lagstiftning inte räcker, det behövs även resurser för tillsyn att lagen följs.

Vi anser att det är nödvändigt att bromsa en fortsatt ökning av astma och allergi hos barn och unga genom att sätta fokus på den fysiska arbetsmiljön i förskola och skola.

Ett statligt investeringsstöd i form av en klassrumspeng skulle ge kommunerna möjlighet till den upprustning av skolmiljön som så väl behövs.