Det finns mycket goda förutsättningar för internationella flygövningar i norra Sverige, bland annat till följd av det mycket stora övningsområde som där finns. Sverige har följaktligen också varit värd för ett flertal flygövningar.
Övningen stärker Sveriges försvarsförmåga och ger anledning till stolthet över att Sverige kan vara värd för denna typ av internationella övningar. Syftet är att öva metoder för snabbinsatser och att utveckla flygstridskrafternas förmåga att delta i internationella insatser. Sverige, Finland, Norge, Tyskland, Italien, Polen, Portugal, Turkiet, Storbritannien och USA deltar i övningen. Nato som organisation deltar också.
Övningen är en Nato-övning öppen för partnerländer. Sverige har sedan 1994 samarbetat med Nato inom ramen för Partnerskap för fred (PFF). PFF-samarbetet baseras på frivillighet och transparens. Varje partnerland beslutar självt i vilken omfattning det vill medverka i de olika delarna av samarbetet.

Deltagande i Nato-övningar är sedan länge en del i Sveriges engagemang inom ramen för vårt partnerskap. Genom att delta utvecklar och upprätthåller vi Försvarsmaktens förmåga att delta i internationella krishanteringsinsatser.
Deltagande i denna övning förpliktigar inte Sverige till ett medlemskap i Nato och vi bestämmer själva, utifrån våra svenska förbands behov, vilka övningar vi önskar delta i.
Deltagande i Nato-övningar är sedan länge en del i Sveriges roll som partnerland. Det är inget nytt för Sverige att delta i liknande övningar. Tidigare exempel är marinövningarna, Loyal Mariner 2005, Brilliant Mariner 2006 och Noble Mariner 2007, som även genomfördes delvis på svenskt territorium. Resultaten av de övningarna har varit positiva.
Insatser kommer under överskådlig tid, globalt, i Europa och även i närområdet och nationellt, oftast att genomföras tillsammans med andra länder. Försvarsmakten måste fortsätta att utveckla sin förmåga att verka tillsammans med andra försvarsmakter i första hand inom ramen för EU och Nato-samarbetet.
Vi deltar i dag i FN-mandaterade insatser i Kosovo (KFOR) och Afghanistan (ISAF) som leds av Nato. Vi har nyligen inlett vårt deltagande i EU:s marina insats, operation Atalanta, i Adenviken. Våra svenska förband ska uppfylla de krav som ställs i internationella insatser vare sig de är under ledning av FN, EU eller Nato. Att uppfylla kraven skapar förutsättningar till framgång när det gäller.
Norge och Finland deltar från sina hemmabaser i Bodö respektive Uleåborg. Storbritannien deltar med ett hangarfartyg i Bottenviken för att säkerställa hög tillgänglighet för sina deltagande flygplan som startar och landar från/på fartyget.

Övningen är den högst prioriterade övningen för flygförbanden år 2009. Den ökar luftstridkrafternas förmåga att samarbeta med andra länder och medger möjlighet att delta med fler förband till en lägre kostnad jämfört med att delta i motsvarande övning utomlands.
Värdskapet innebär dessutom att Sverige får goda erfarenheter av övningsplanering, logistik och av att genomföra större internationella övningar i Sverige.