I försvarsdepartementets utredning "Snö, mörker och kyla" från 2004 föreslås att de länder som får köpa vapen av Sverige ska få komma och öva militärt i Norrbotten. Regionala beredningen konstaterar i sin rapport att den inte tar ställning till huruvida Sveriges regelverk för vapenexport följts. Låt oss därför lyfta fram följande:
Skulle de riktlinjer som i dag styr vapenexporten användas för militär test- och övningsverksamhet skulle det innebära att vi kan få se några av världens värsta diktaturer komma och öva. Detta skulle vara fullständigt oacceptabelt. Exempelvis säljer vi krigsmateriel för miljardbelopp till diktaturen Saudiarabien.

Ett annat exempel är vapenexport till krigförande stater. Det säger sig självt att ett scenario där USA inför framtida krig, liknande Irakkriget, använder Norrland som övningsområde är fullständigt orimligt. Hur trovärdig skulle en svensk statsminister vara som sade sig vara emot ett folkrättsvidrigt anfall samtidigt som anfallstrupperna fått lov att träna i Sverige?
Som tredje exempel tjänar Operation Snöflinga, en svensk-rysk militärövning
i januari 2006. Att en rysk befälhavare som begått krigsförbrytelser i Tjetjenien fick komma till Sverige och öva med sina militära förband var inget annat än en skandal.
Det framgår därmed med all önskvärd tydlighet att avsaknaden av restriktiva riktlinjer är ett stort problem, inte bara moraliskt utan även för möjligheten att föra en konsekvent utrikes- och säkerhetspolitik som sätter mänsklig säkerhet i främsta rummet i stället för militär avskräckning.

Om man ska öva inför fredsbevarande insatser är Norrbotten i sig inte ett sämre ställe än något annat. Men grundförutsättningar för sådana tillstånd måste vara följande: endast demokratiska länder som respekterar mänskliga rättigheter får bjudas in, krigförande stater får inte bjudas in, övningen ska syfta till att öva inför multidimensionella fredsbevarande FN-insatser och öppenhet måste råda kring beslutsprocessen.
Det bör också vara självklart att det materiel som testas inte får stå i strid med internationella överenskommelser, som förbudet mot klustervapen eller personminor. Vi motsätter oss inte per definition en militär övning eller testverksamhet. Vi ser till dess syfte och vilka förutsättningar den har för att bidra till en fredsfrämjande politik.

Hållbar fred byggs med politiska medel, genom ett demokratiskt styrelseskick, samarbete och ekonomisk utveckling. Att kraftigt öka den militära övningsverksamheten riskerar därför att skapa ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Reaktioner från Ryssland är inte att förvånas över, utan är reaktioner på vad som upplevs som ett behov av att möta bland annat den ökade militära övningsverksamheten
i Norrbotten.
Att fastna i en upprustningsspiral skulle vara mycket illa för det övergripande må-
let om fred och stabilitet i nordområdena.