Sverige är ett land där vi har starkt fokus på barns bästa och har en lång historia av politiska ambitioner att stödja och hjälpa barn att växa upp till självständiga och starka individer. Även om vi har kommit långt så återstår mycket att göra och nya utmaningar tillkommer hela tiden.

För en kort tid sedan tillsatte Moderaterna en arbetsgrupp för att se över vår politik för barn. Vi vill förutsättningslöst utveckla och förnya vår politik kring barn och ungdomars uppväxtvillkor. En viktig del i detta är att arbeta för en bra förskola som är anpassad för barns olika behov.

I Sverige så vistas närmare en halv miljon barn år i förskolor. Cirka en femtedel av dessa går i enskilt drivna förskolor där någon annan än kommunen står som huvudman. För väldigt många barn så är förskolan en viktig plats där man utvecklas både personligt och kunskapsmässigt.

För mig som moderat så är det viktigt att alla förskolor håller en hög kvalitet, att föräldrar får tillgång till den barnomsorg de valt så snabbt som möjligt men också att det finns en valfrihet där de olika förskolorna får en möjlighet att välja sin egen profil.

Ingen särskild pedagogik passar alla barn eftersom alla är olika och tar till sig kunskap på olika sätt. Jag vill därför se mångfald, flexibilitet och valfrihet inom barnomsorgen.

Småbarn kan lära sig mycket. Redan i förskolan läggs grunden för barnens språkutveckling.

Alltfler förskolor väljer att profilera sig genom att lyfta fram frågor kring entreprenörskap också vad gäller de mindre barnen. Människan är av naturen kreativ och nyfiken och inte minst gäller detta barn och unga.

Entreprenörskap inom förskolan handlar naturligtvis inte om att barnen ska starta och driva företag, utan om att vuxna kan hjälpa dem att stärka och utveckla sin personlighet och identitet.

Det finns pedagogiska modeller och förskolor som är särskilt anpassade för att ta tillvara barns förmåga till entreprenörskap. Ett exempel på detta är förskolan BarnCompaniet i Boden som använder pedagogiken "Reggio Emilia" som lägger fokus på ett undersökande, och utforskande arbetssätt där barnens tankar, idéer och fantasi ligger till grund för läroprocessen.

Alla förskolor, även de som är kommunalt drivna borde få en större frihet att arbeta med frågor kring entreprenörskap och kreativitet. Endast genom att vi tillåter och uppmuntrar alternativ och nya idéer kan vi få en så bra förskola som möjligt.