Välbefinnande i arbetet är en försummad fråga. Ett större fokus på lycka skulle bidra till effektivare verksamheter och minska sjukskrivningarna. En unik studie pekar ut åtgärder som skulle få fler att må bra på och av jobbet i Norrbotten.

Norrland är den del av landet där välbefinnandet i arbetet är lägst och vi vill nu uppmana fack, arbetsgivare och politiker att satsa på att öka lyckan.

En av våra största utmaningar idag är ohälsa kopplat till arbete.

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Förutom lidandet för den enskilde skapar det kostnader för organisationer och samhället.

I regeringens arbetsmiljöstrategi och kraftsamling mot ohälsan ligger fokus på att förebygga risker. Problemet är att det inte duger med en ambition som säger att människor inte ska bli sjuka av jobbet.

I ettmodernt arbetsmiljöarbete måste ledstjärnan vara att öka välbefinnande i arbetet.

Potentialen för individuella, verksamhetsnära och samhällsekonomiska vinster av att förbättra välbefinnandet i arbetet är tydlig. Forskning visar att arbetsplatser med nöjda medarbetare är kreativa, innovativa och skapar hög kundnytta. Här finns alltså både en möjlighet att minska ohälsa, och samtidigt stärka konkurrenskraften.

Ledande internationella organisationer och flera enskilda länder har redan börjat styra mot välbefinnande som mål. I Sverige har ännu inget hänt.

För att driva på utvecklingen har Jusek genomfört en unik undersökning riktad till 2 000 tjänstemän och akademiker, som identifierar vilka åtgärder som skulle ha störst positiv effekt på välbefinnandet på Sveriges arbetsplatser.

Studien visar att två av tre tjänstemän är nöjda med sitt arbete.

Norrland är den region med lägst välbefinnande i arbetet i Sverige. Norrlänningarna upplever också i mindre utsträckning att deras kompetens tas tillvara och de är mindre nöjda med chefens tydlighet i förväntningar och feedback.

Däremot upplever norrlänningarna i större grad en trygghet i anställningen och att de inte jobbar för mycket. Allt detta är faktorer som spelar roll för välbefinnandet.

Parterna i Norrbotten bör satsa på att hitta vägar för att öka medarbetarnas inflytande över arbetet och se till att medarbetares kompetens och kreativitet utnyttjas bättre.

Samtidigt behövs politiska insatser på nationell nivå. Från Norrbotten sitter Fredrik Lundh Sammeli (S) som ordförande i socialförsäkringsutskottet. Han har en möjlighet och ett ansvar för att bidra till att sätta välbefinnande i arbetet på dagordningen. Ökad lycka i arbetet skulle inte bara kunna stärka näringslivets konkurrenskraft, minska sjukskrivningarna och effektivisera den offentliga sektorn, utan skulle även bidra till en högre livskvalitet.