Obalansen mellan krav och resurser gör att medarbetare i socialtjänsten dagligen försvinner in i sjukskrivningar som hade kunnat undvikas. Vision ger i dag sju förslag till politiker och arbetsgivare i Norrbottens kommuner om hur de kan vända trenden med en sjukt stressad socialtjänst.

Sedan 2010 har antalet nya sjukskrivningar bland socialsekreterare till följd av stress ökat med nästan 70 procent. I vissa kommuner är hälften av medarbetarna inom socialtjänsten sjukskrivna och allt oftare är verksamheterna hänvisade till tillfälliga lösningar med dyra konsulter.

Och inget tyder på att trenden är på väg att vända. Tvärtom. Visions medlemmar inom det som är samhällets yttersta skyddsnät, vittnar om en arbetssituation som präglas av obalans mellan krav och resurser, en hög arbetsbelastning och svåra arbetsuppgifter.

Vision har därför identifierat sju åtgärder som politiker och arbetsgivare i Norrbottens kommuner måste genomföra för att skapa en stabil personalsituation och leva upp till de nya föreskrifterna om social arbetsmiljö från Arbetsmiljöverket:

• Fler kollegor med hjälp av nya välfärdsmiljarder. Regeringens tillskott på tio miljarder kronor per år till kommunerna ska leda till fler medarbetare och chefer i socialtjänsten.

• Rätt använd kompetens. Varje profession behöver få tid att ägna sig åt de arbetsuppgifter de har särskild kompetens att utföra.

• Tillsvidareanställning ska vara norm. Alla vakanser, även om de är tillfälliga, ska tillsättas med tills­vidareanställda.

• Använd överanställning som långsiktig strategi. Verksamheten bör planera sin personalförsörjning så att det finns resurser att hantera arbetstoppar och frånvaro med befintlig personal.

• Garanterad introduktion för nyanställda.

• Långsiktiga lönesatsningar.

• Uppföljning av personalavdelningen för alla medarbetare som slutar.

Vision anser också att det behövs en nationell modell för att mäta arbetsbelastning. Vi har därför föreslagit regeringen att ge Arbets­miljöverket i uppdrag att tillsammans med arbetsgivare och de fackliga organisationerna arbeta fram en sådan modell.

Det är inte länge sedan yrken inom socialtjänsten hade en låg andel långtidssjukskrivna och var klassade som lågriskyrken. Vår vision måste därför vara att välfärdsyrken med höga sjuktal ska återgå till att vara friska yrken.

Det kräver att vi tillsammans återställer balansen mellan krav och resurser. Att fack och arbetsgivare i Norrbottens kommuner tillsammans arbetar så att inte fler blir sjuka av stress.