Det går bra för Sverige och Norrbotten med en stark konjunkturutveckling. Regeringen har nu beslutat att även Norrbotten ska få överta det regionala utvecklingsansvaret från och med den 1 januari 2017. Det innebär att vi nu under fullmäktige i juni lägger den första strategiska planen för Region Norrbotten.

Regionen står inför en stor utmaning att vända den negativa kostnadsutveckling vi nu ser. Där är ett stort antal processer påbörjade för att vända utvecklingen men har ännu inte gett full effekt. Glädjande är att vi nu har en regering som ser och uppmärksammar offentliga sektorns avmagrade tillvaro och tillskjuter en del extra pengar till exempel för att stärka cancer­vården.

En av de största utmaningarna under de kommande åren är också att klara av att ersätta alla de som uppnår pensionsålder och väljer att trappa ner. Detta samtidigt som vi har både en medicinsk utveckling och en vårdutveckling som ger behov av kompetensutveckling av våra medarbetare och möjlighet till uppgiftsväxlingar mellan olika personalgrupper i vår verksamhet.

I en allt snabbare takt kommer ny kunskap och nya mediciner att påverka sjukvårdens innehåll och utförande. Till exempel kan nämnas att standardiserade vårdförlopp med främsta syfte att korta väntetider införs på bred front inom cancersjukvården. Detta ställer krav på att också ifrågasätta äldre kunskap och metoder. Inte minst i Norrbotten behöver vi tydligt sätta patienten i centrum vilket gör att det gamla stuprörs­tänkandet behöver kompletteras med hängrännor och samverkan för patientens bästa. Detta är särskilt angeläget för äldre och för särskilt utsatta grupper.

Ett fullgott akut omhändertagande ska finnas, dygnet runt, med sådan kvalitet att länets befolkning kan känna trygghet och tillit vid akut sjukdom eller skada. Den akuta verksamheten ska organiseras på ett effektivt sätt. En jämlik och effektiv verksamhet innebär att alla norrbottningar ska få vård utifrån behovs- och solidaritetsprincipen, oavsett var i länet patienten söker och oavsett vem som söker. Vårdens resurser ska användas på ett så effektivt sätt att de kommer så många patienter som möjligt till nytta.

En viktig del i framtidens sjukvård är användandet av fler digitala lösningar och där ska Norrbotten vara en region i framkant. Med e-hälsa kan vården erbjudas till alla oavsett avstånd och tid. E-hälsa är också en av världens snabbaste växande marknader med upp till 15 procent tillväxtpotential jämfört med dagens marknadsvärde om cirka 1 120 miljarder kronor. Här har Norrbotten alla möjligheter att vara en stark utvecklingsregion och den möjligheten tänker vi ta vara på.

En annan viktig framgångsfaktor för att kunna möta norrbottningarnas behov är att vi tillsammans skapar förutsättningar till förnyelse och utveckling. Nödvändiga förändringar som ger utrymme för förbättringar. En viktig aspekt att beakta är det pågående arbetet med att jämställdhetsintegrera landstingets verksamheter som ska fullföljas. Det innebär att jämställdhetsfrågorna ska finnas med i beslut, planering, genomförande och uppföljning av all verksamhet.

Sammanfattningsvis är den strategiska planen för Region Norrbotten 2017 som behandlas i fullmäktige 21-22 juni en plan som tar höjd och sikte på att bygga och trygga sjukvård och utveckling för invånare i regionen på både kort och lång sikt.