Kiruna stadshus är en av de första byggnaderna som påverkas av stadsomvandlingen. Det innebär att beslutsfattarna inom kort måste ta ställning till byggnadens framtid. Det finns en intressant möjlighet till återuppbyggnad och ett bevarande av stadshuset kan fungera som en startmotor i stadsomvandlingen.

Länsstyrelsen i Norrbotten gav mig och min kollega Anne Teresiak i uppdrag att undersöka hur det byggnadsminnesförklarade stadshuset kan bevaras. Vårt arbete visar hur stadshuset kan demonteras och återuppbyggas på en ny plats. Även kostnaden för detta har beräknats.

 

Artikelbild

| Kiruna stadshus är möjligt att demontera och bygga upp på en ny plats. Alla ritningar finns kvar.

Arkitekten Artur von Schmalensee skapade stadshuset som ett unikt allkonstverk där konst, arkitektur, dikt och musik är sammanflätade. Sammantaget är det en förvaltningsbyggnad värdig mönsterstaden Kiruna. Och vi kan glädja oss åt att byggnadens gedigna utformning med lokala anslag inte bara står sig utan är i hög grad modern. Det är svårt att göra bättre arkitektur idag.Vår utgångspunkt har varit att genom vedertagna restaureringsmetoder undersöka hur stadshuset praktiskt kan bevaras. Principen har varit att byggnadens idé - så som den är gestaltad i form och material - skall finnas kvar. Därför är det viktigt att de delar som kan bevaras bibehålls.

Vi bedömer dock att betongen är för skör för att flyttas. I ett återuppbyggt stadshus återskapas därför betongarbeten efter originalritningar från husets tillkomst. Ritningarna gör det möjligt att med stor precision återskapa betongens form och yta. Tornet, tegel, trappor, skärmtak, dörrar, räcken, fönster och inredningar mm demonteras och återplaceras i den nya stommen.

Det återuppbyggda stadshuset förses med den senaste tekniken inom data- och telekommunikation, värmesystem och så vidare i enlighet med dagens krav och önskemål. Genom att tillåta ett uppdaterat program och en anpassning till den nya platsen samt till dagens och framtidens arbetsmiljö skapas en modern stadsförvaltning.

Artikelbild

| Klocktornet till Kiruna stadshus ritades av Bror Marklund och har 23 klockor.

En kostnad för ett återuppförande har tagits fram med hjälp av ett byggnadskalkylföretag. Det hamnade på ca 25 700 kronor per kvadratmeter för en återuppbyggnad och uppgradering av stadshuset eller totalt ca 254 miljoner kr. I detta ingår även mellanlagring under två år. Vissa kostnader tillkommer, bl.a. moms på 25 procent och kostnad för ny tomtanskaffning.

Att endast bevara vissa delar av stadshuset och dess konstnärliga utsmyckning är inte tillräckligt. Arkitekturen, konsten, inredningen, poesin och klockspelsmelodierna är utförda av sin tids främsta konstnärer. Verken förlorar en betydande del av sitt värde om de tas ur sitt sammanhang.

Artikelbild

Genom att demontera och återuppbygga stadshuset bevaras den prisbelönta arkitekturen och med den alla minnen som är förknippade med byggnaden. Ett återuppbyggt stadshus måste ses som den avgörande tillgång det är. Detta är särskilt viktigt för en stad som utsätts för en så drastisk förändring som väntar Kiruna.

Förståelsen för Kirunas historia och hur staden har vuxit fram tas med in i framtiden. Ett återuppfört stadshus kan bli det synliga startskottet på den stora stadsomvandlingen där ett nytt skede i byggnadens och stadens historia kan ta sin början.